Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: 22 czerwca, 2017

Zmiana wysokości opłat za przedszkole

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca br. zmianie ulegnie wysokość opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, poza pięcioma bezpłatnymi godzinami między 8.00 a 13.00, z 80 groszy na 1 złoty.

Zmiana wynika z uchwał Rady Miasta Poznania:

UMP_XXXIX_679_VII_2016

UMP_XLIX_866_VII_2017

Posted by: | Posted on: 13 października, 2016

Kącik wędrującej książki

Inspirację do stworzenia „Kącika wędrującej książki” zaczerpnęliśmy z oryginalnej akcji Bookcrossing (inaczej uwalnianie książek, krążenie książek), której założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.

Zbiór dostępnych u nas książek będą stanowiły egzemplarze przyniesione przez dzieci, ich rodziców, rodziny i pracowników. Akcja polega na tym, iż każdy może wziąć wybraną książkę, a w jej miejsce zostawić inną – przyniesioną z domu.

Książki przyniesione do przedszkola nie wracają do właściciela.

 

 Zasady korzystania z „Kącika wędrującej książki”

 1. Przedszkolny punkt wymiany książek przeznaczony jest dla dzieci, rodziców, , dziadków, opiekunów – wszystkich którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi.
 2. Przynosimy z domu książkę w dobrym stanie i wkładamy do naszego „książkowego” regału.
 3. Zabieramy z półki inną, wybraną książkę i czytamy ją w domu, wspólnie z całą rodziną.
 4. Po przeczytaniu przynosimy książkę z powrotem i wymieniamy na kolejną.
 5. Dbamy o ład i porządek na półkach wymiany książek.
 6. Książki zabrane do domu szanujemy i traktujemy z należytym im szacunkiem.

 

Zachęcamy do codziennego głośnego czytania dzieciom, co najmniej przez 10 minut dziennie. Czytanie korzystnie wpływa na rozwój dziecka, rozwija mowę, poszerza zasób słownictwa, ułatwia wypowiadanie się całymi zdaniami, ponadto poszerza wiedzę dziecka i rozwija jego wyobraźnię.

 

img_2457

 

Posted by: | Posted on: 7 września, 2016

Plan dnia

6.00 – 8.00

 • swobodne zabawy dzieci
 • praca indywidualna lub w małych grupach
 • realizacja planu Daltona

8.00 – 8.30

 • zabawy z inicjatywy dzieci
 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00

 • przygotowanie do I śniadania – czynności higieniczne
 • I śniadanie

9.00 – 11.30

 • zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
 • swobodne zabawy w sali przedszkolnej
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci

11.30 – 12.00

 • przygotowanie do II śniadania – czynności higieniczne
 • II śniadanie

12.00 – 13.00

MŁODSZE DZIECI

 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych

STARSZE DZIECI

 • zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
 • swobodne zabawy w sali przedszkolnej
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci

13.00 – 14.00

 • przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
 • obiad

14.00 – 17.00

 • zabawy organizowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • realizacja planu Daltona
 • praca indywidualna lub w małych grupach
Posted by: | Posted on: 27 sierpnia, 2016

„Sowy”

IMG_2208 

Nasza grupa to gromada uśmiechniętych dziewczynek i wesołych chłopców 4 i 5 lat.

Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali  przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie.  Starają się być samodzielne i koleżeńskie.

Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Sowami opiekują się i uczą Pani Kasia i Pani Agnieszka a pomaga im Pani Lidka.

Oddział czynny w godzinach 6.30 – 16.30.

Posted by: | Posted on: 14 maja, 2016

Metoda projektów

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosi się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Zadaniem nauczyciela jest włączenie do projektu treści np. z zakresu matematyki, czytania i wiedzy o środowisku. Nauczyciel zakreśla pewne ramy oraz pomaga w poszukiwaniu rozwiązań i potrzebnych materiałów.

Podsumowując metoda projektów to pogłębione podejście do tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami również decydują o przebiegu projektu i jego zakończeniu. Nauczyciel nie musi decydować, w jakim kierunku pójdzie aktywność dzieci i co interesuje dzieci z zakresu danego tematu.

 

 Każdy projekt składa się z trzech etapów:

1. Następuje wybór tematu (pojawiającego się z inicjatywy dzieci lub nauczyciela), analiza wyjściowego stanu wiedzy i umiejętności dzieci, tworzenie przez nauczyciela siatki pojęciowej związanej z tematem i powiązanie jej z programem pracy ośrodka przedszkolnego. Na tym etapie rozpoczyna się dyskusja, czyli tzw. „spotkania w kręgu”, dzieci mają okazję dzielić się tym, co je interesuje i tym, co chciałyby głębiej zbadać.

2.To głównie faza badawcza, zarówno na miejscu, jak i w terenie, wizyty ekspertów. Na tym etapie dzieci dzielą się swoimi przeżyciami lub doświadczeniami dotyczącymi wybranego tematu. Te tzw. historie własne można nagrywać, zapisywać, narysować, itp. W trakcie pracy tworzony jest „kącik projektu”. W dany projekt są bardzo zaangażowani nie tylko dzieci i nauczyciel, ale i rodzice oraz znajomi, sąsiedzi, starsze rodzeństwo, dziadkowie… Dzieci wraz z nauczycielem ustalają „listę pytań” do eksperta, którego zapraszają do siebie. Tym ekspertem może być każdy, kto dobrze zna badany temat.

3.To podsumowanie i podzielenie się nabytą wiedzą i nowymi umiejętnościami. Po zdobyciu doświadczeń i weryfikacji hipotez stawianych przez dzieci, następuje podsumowanie oraz prezentacja wyników projektu. Dzieci decydują, kogo zaprosić, aby podzielić się uzyskanymi wynikami. Są to najczęściej rodzice, dziadkowie, starsi koledzy ze szkoły. Tutaj dzieci przedstawiają swoją zdobytą wiedzę i dzielą się nią.

 

Posted by: | Posted on: 29 lutego, 2016

Plan daltoński

Organizację systemu pracy wg planu daltońskiego stworzyła na początku XX wieku amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst (1887-1957), która przedstawiła swoją koncepcję w książce „Wykształcenie wg planu daltońskiego”.

Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków, już od najmłodszych lat.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

 • nauka odpowiedzialność;
 • nauka samodzielności;
 • nauka współpracy;

Dziecko może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji według planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom  lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają.

W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tą odpowiedzialność powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny.

Dzieci chcą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się wykorzystywania własnych możliwości. Uczą się także refleksji nad własnymi działaniami, przez co doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności współpracy stanowi ważną część rozwoju samodzielności.

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. Zdobywają umiejętność współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.

Plan daltoński stwarza możliwość rozwoju odpowiedzialności. Z jednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadanie będą wykonywały, kiedy, jak i z kim. Z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym  uczestnikiem  procesu edukacyjnego.

PLAN DALTOŃSKI:

 • umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka
 • uczy polegania na sobie
 • rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myśleniu
 • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy
 • kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania
 • wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka
 • to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy
 • to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne
 • to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”

Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka „ku przyszłości” – by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze.

W naszym przedszkolu wszystkie grupy pracują wg planu daltońskiego. Młodsze grupy wprowadzają elementy pedagogiki daltońskiej takie jak:

 • kącik planu daltońskiego
 • tablica obecności
 • tablica zadań
 • kącik „NASZE URODZINY”
 • kącik „NASZE UMIEJĘTNOŚCI”

     

DSC_0783

Natomiast starsze grupy rozbudowały swoje działania o:

 • pracę w parach
 • wizualizację dnia – plan dnia
 • dyżurnych
 • samoocenę – dzieci oceniają same siebie
 • planowanie pracy przez dzieci
 • tablicę przyborów

         

       

Posted by: | Posted on: 29 lutego, 2016

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „TABLIT”

INNOWACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „TABLIT”

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Tablit” jest zbudowany na treściach przyrodniczych realizowanych poprzez dziewięć czterotygodniowych    projektów    edukacyjnych:
• Gospodarstwo,
• Drzewo,
• Ziemia,
• Kosmos,
• Człowiek,
• Laboratorium,
• Powietrze,
• Roślina,
• Woda.

tablit_01
W programie „Tablit” dużą wagę przywiązuje się do budowania bogatego i stymulującego poznawczo środowiska uczenia się przedszkolaków, dlatego do głównych celów programu wychowania przedszkolnego „Tablit” należy:
• umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;

tablit_02
• wspieranie naturalnego zaciekawienia dzieci światem przyrody;

tablit_03
• wspieranie umiejętności stawiania pytań;
• wyzwalanie samodzielności badawczej;
• budowanie warsztatu badawczego;
• stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
• tworzenie warunków  do samodzielnego radzenia sobie z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku rozwiązywania zadania;
• budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji;

tablit_04
• uczenie się słów i zwrotów w języka angielskim za pośrednictwem materiałów multimedialnych (banków słów angielskich i gier edukacyjnych w języka angielskim) związanych tematycznie z zagadnieniami realizowanymi w ramach programu. Przyczynia się to do wiązania nowego języka ze zdarzeniami, w których uczestniczą dzieci i pozbawia go nienaturalności i obcości.

Moduł językowy w programie Tablit
Moduł języka angielskiego, dzięki któremu od najmłodszych lat dziecko może wzrastać w otoczeniu lingua franca – je?zyka będącego środkiem komunikacji ludzi na całym świecie. Bawiąc się? słownikami i grami, dziecko poznaje nie tylko słownictwo związane z tematami projektów, ale także rozwija umiejętność rozpoznawania dźwięków i znaczeń oraz kształtuje gotowość do używania języka.

tablit_05

Metoda QtA w programie Tablit
QtA stawia na kształtowanie myślenia analitycznego, czyli takiego, które wyzwala potrzebę wolnego myślenia, odważnego wysuwania tez, doświadczania, kreatywności, rozwiązywania problemów.
Dzieci muszą poczuć, że ktoś ich słucha (nauczyciel, rówieśnicy), ponieważ to, co właśnie powiedzieli, jest istotne. Dobrze prowadzona dyskusja oparta na metodzie QtA buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i sprawstwa. Daje dziecku informacje zwrotne nie tylko o tym, że dużo wie, ale, że do wielu wniosków potrafi dojść samodzielnie i ma wpływ na otoczenie.

tablit_06

Posted by: | Posted on: 20 stycznia, 2016

Polityka prywatności

Strona tworzona jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Polityka dotycząca cookies

Serwis przedszkole90.pl używa plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu wskazanych rozwiązań teleinformatycznych.

Serwis przedszkole90.pl stosuje cookies wydajnościowe, służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, oraz funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. ustawienia bloczków na stronie głównej).

Serwisy, w których zamieszczamy nasze materiały, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika (YouTube, Facebook, Twitter, Google+)

***

Ochronę przed cookies można ustawić w przeglądarce internetowej. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre działania, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome
Wybierz menu, w prawym górnym rogu, zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Internet Explorer
Z menu przeglądarki, prawy górny róg: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Urządzenia mobilne
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

error: Content is protected !!